Waarom het CAK kiest voor COIN als haar Business Continuity partner

Met ruim 1.100 medewerkers bedient het CAK ongeveer 3 miljoen Nederlanders. Om de dienstverlening aan deze grote groep Nederlanders te allen tijde te garanderen, heeft het CAK voor een samenwerking met COIN gekozen om business continuity te realiseren.

Het CAK is een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijn sector. Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van diverse financiële regelingen en informatietaken.

Dagelijks is het CAK bezig met drie hoofdtaken. De eerste is het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo). De tweede betreft het bepalen en uitbetalen van de Compensatie eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). De derde taak is financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen.

Rob Kuppens, kwaliteit coördinator bij het CAK vertelt;

Waarom is business continuity zo belangrijk voor het CAK?

In de eerste plaats vanuit de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die het CAK heeft. Klanten willen weten wat welke voorwaarden en bepalingen in bepaalde regelingen voor zorg en welzijn voor hen betekenen. Het is daarom belangrijk dat het CAK altijd alle wettelijk taken kan blijven uitvoeren, ook wanneer er sprake is van een crisis. Daarnaast zijn er wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden en vanuit toezichthouders op de zorg wordt van het CAK geëist dat we altijd een minimum service level kunnen garanderen.

Waarom heeft het CAK gekozen voor COIN als partner voor business continuity?

Na een aanbestedingstraject kwam COIN als beste uit de bus. Al vanaf het 1e gesprek werd duidelijk dat COIN business continuity vanuit de business benadert en niet enkel met een IT oplossing komt. COIN heeft gevoel voor wat de business nodig heeft en draagt een oplossing aan die het beste bij onze business past. Daarnaast werken we bij het CAK met publiek geld en dient zo kosteneffectief mogelijk gewerkt te worden. Een andere reden voor ons is dat COIN op alle vlakken een goede gesprekspartner in huis heeft. Zowel voor de business, als voor ICT als op organisatorisch vlak verloopt de communicatie goed.

Wat is de ervaring van het CAK voor, tijdens en na de aanbesteding?

Ik had direct het gevoel; deze partij snapt wat wij zoeken. COIN begrijpt hoe business continuity bedoeld is; namelijk onze dienstverlening moet voortgezet kunnen worden. Het hele offerte traject verliep erg professioneel. COIN is een partij die een hele transparante en uitgebreide offerte aanleverde. Na de gunning werd direct begonnen met inregelen. Binnen een week waren we al bezig met het opzetten van de dataverbinding. COIN weet precies wat er moet gebeuren. Zowel voor, tijdens als na het aanbestedingstraject zeer professioneel en doelgericht.

Hoe heeft het CAK de samenwerking met COIN tot nu toe ervaren?

Professioneel, constructief en heel open. Alle afspraken zijn helder. Er wordt vanuit COIN, als er snel een besluit nodig is, op een prettige manier druk gezet. Wat wordt afgesproken wordt gerealiseerd en dat is heel erg prettig. Daarnaast is COIN pragmatisch. Binnen de duidelijke en heldere afspraken is er nog wel rek om zaken aan te passen. We hebben dat nog ervaren gedurende de laatste test. Er wordt door COIN tijdens de test gekeken naar mogelijke verbeteringen en deze zijn op ons verzoek direct doorgevoerd.

Wat verwacht het CAK van een partner als COIN bij een calamiteit?

Uiteraard dat die partner goed voorbereid is en vooral dat die partner ongeacht de eerder gemaakte afspraken mee blijft denken. Dus dat er binnen de lijnen die we afgesproken hebben nog wel flexibele aanpassingen mogelijk zijn.

Heeft het CAK een advies of aanbeveling richting COIN om beter te functioneren?

Mijn advies zou zijn; ga vooral zo door. En dan met name het laagdrempelige. Prettige contacten en op alle niveaus heb je je ingang bij COIN. Er wordt op een hele prettige manier gecommuniceerd. Ga zo door dan is het CAK zeer tevreden.

Het CAK neemt bij COIN de volgende business continuity diensten af:

• Uitwijk werkplekken;

• Een warroom voor het Crisis Management Team;

• Telefonische bereikbaarheid voor zowel het Contact Center als voor de kantooromgeving;

• Dataverbinding tussen de COIN uitwijk locatie en het CAK datacenter;

• Technische test en Business test;

• Technisch draaiboek;

• Opslag van essentiële goederen op de uitwijk locatie;

• Beheer van desktop image, zodat bij een calamiteit het meest actuele image op alle werkplekken staat.

Voor meer informatie over het CAK kunt u terecht op: www.hetcak.nl

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer

Contact